Home Statut Klubu

Statut Klubu

STATUT GNIEŹNIEŃSKIEGO TOWARZYSTWA TRIATHLONOWEGO „DIAMENT”

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Gnieźnieńskie Towarzystwo Triathlonowe „DIAMENT” w Gnieźnie zwany dalszej części statutu GTT „DIAMENT”.

§ 2
GTT„DIAMENT” obejmuje swoją działalnością wszystkich miłośników ruchu, a zwłaszcza osoby pragnące czynnie uprawiać bieganie, triathlon i pływanie.

§ 3
1.    Terenem działania GTT„DIAMENT” jest miasto Gniezno i okolice.
2.    Siedzibą władz GTT „DIAMENT” jest: MIASTO GNIEZNO

§ 4
GTT„DIAMENT” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną

§ 5
GTT„DIAMENT” może być członkiem innych organizacji społecznych lub sportowych.

§ 6
GTT„DIAMENT” opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, przy czym do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 7
Celem GTT„DIAMENT” jest:
1. umożliwianie czynnego uprawiania pływania, biegania i triathlonu,
2. stałe podnoszenie poziomu sportowego,
3. udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez i szkolenia.

§8
GTT„DIAMENT” realizuje swoje cele poprzez:
1. szkolenie dorosłych, młodzieży i dzieci w sekcjach pływackiej, biegowej i triathlonowej,
2.organizowanie imprez  Sportowych  i Rekreacyjnych
3.gromadzenie środków materiałowych i gospodarowania nimi zgodnie z potrzebami GTT„DIAMENT”,
4.współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie realizacji zadań statutowych,
5.prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej,
6.podejmowanie innych nie wymienionych w pkt. 1-5 czynności zgodnie z przepisami prawa i zmierzających do realizacji celów statutowych.

Rozdział III
Członkowie GTT „Diament” ich prawa i obowiązki

§ 9
1.    Członkowie  GTT„DIAMENT” dzielą się na:
a\ członków zwyczajnych
b\ członków wspierających
c\ członków honorowych.
2.    Członków, to jest osoby fizycznej i prawnej przyjmuje Zarząd GTT „DIAMENT” na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 10
Członkiem zwyczajnym GTT „DIAMENT” może być:
1.osoba pełnoletnia,
2.osoba niepełnoletnia, która uzyskała pisemne zezwolenie rodziców (opiekunów prawnych)

§ 11
1.Członkiem wspierającym GTT „DIAMENT” może być osoba prawna lub fizyczna, która dla poparcia działalności GTT „DIAMENT” złoży pisemną deklarację i zadeklaruje stałą składkę.
2.Członek wspierający – osoba prawna, działa w GTT „DIAMENT” za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 12
1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków GTT „DIAMENT” na wniosek Zarządu GTT „DIAMENT”, osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla GTT „DIAMENT”.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z płacenia składek członkowskich.
3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu GTT „DIAMENT”.

§ 13
Członek zwyczajny GTT „DIAMENT” ma prawo:
1. biernego i czynnego wyboru do władz GTT „DIAMENT” pod warunkiem    ukończenia 15 roku życia ,
2. brania czynnego udziału w działalności statutowej GTT „DIAMENT” określonych regulaminem uchwalonym przez Zarząd GTT „DIAMENT”,
3. noszenie odznaki GTT „DIAMENT” i reprezentowanie jego barw.

§ 14
Członek wspierający ma prawo:
1.zgłaszania wniosków dotyczących działalności GTT „DIAMENT

§ 15
Do obowiązków członków zwyczajnych GTT „DIAMENT” należy:
1.branie czynnego udziału w działalności GTT „DIAMENT”, stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał GTT „DIAMENT”,
2.dbanie o dobro i rozwój GTT „DIAMENT”. Chronienie własności GTT „DIAMENT” jak i wspólnego dobra wszystkich jego członków oraz zwalczanie przejawów marnotrawstwa,
3.regularne opłacanie składek członkowskich,
4.propagowanie kultury fizycznej w szczególności pływania, biegania i triathlonu.

§ 16
Do obowiązków członków wspierających należy:
1.terminowe wpłacanie zadeklarowanej składki,
2.przyczynianie się do realizacji celów statutowych GTT „DIAMENT”.

§ 17
1.Członkostwo w GTT „DIAMENT” ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi GTT „DIAMENT”,
b)skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich za okres 3 miesięcy pomimo pisemnego upomnienia,
c)wykluczenie na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, Uchwały Zarządu GTT „DIAMENT”, bądź Uchwały Walnego Zebrania, za działanie na szkodę GTT „DIAMENT”,
d)śmierci.

§ 18
1. W przypadku naruszenia postanowień statutu GTT „DIAMENT” lub uchwał jego władz, na członków GTT „DIAMENT” mogą być nakładane poprzez Zarząd GTT „DIAMENT” kary dyscyplinarne:
· zawieszenie w prawach członka GTT „DIAMENT”,
· wykluczenie
2. Od udzielonej kary dyscyplinarnej służy członkowi GTT „DIAMENT” prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o udzieleniu kary, do Sądu Koleżeńskiego.

§ 19
1.Członkowie GTT „DIAMENT” za aktywny udział w realizacji statutowych zadań GTT „DIAMENT” mogą otrzymać wyróżnienia w formie:
– listu pochwalnego,
– dyplomu uznania,
– nagrody rzeczowej.
2. Wyróżnienia przyznaje zarząd GTT „DIAMENT” w formie uchwał.

Rozdział IV
Władze GTT „DIAMENT”

§ 20
1.Władzami GTT „DIAMENT” są:
A/ Walne Zebrania Członków,
B/ Zarząd GTT „DIAMENT”,
C/ Komisja Rewizyjna,
D/ Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz trwa 4 lata, a wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od każdorazowej uchwały Wolnego Zebrania.
3.Członkowie władz pełnią swoją funkcję honorowo.
4. Jeżeli postanowienie statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 21
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą GTT „DIAMENT” i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie sprawozdanie zwoływane jest przez Zarząd GTT „DIAMENT” raz na dwa lata, a sprawozdawczo-wyborcze raz na cztery lata.

§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1.uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej GTT „DIAMENT”,
2.rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3.udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4.wyboru członków Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5.zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz preliminarza budżetowego,
6.podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku nieruchomego GTT „DIAMENT”,
7.uchwalanie wysokości składek członkowskich,
8.nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego,
9.rozpatrywanie odwołań od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z GTT „DIAMENT”,
10.rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z wykonania przez Zarząd zaleceń pokontrolnych,
11.podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu  GTT „DIAMENT”,
12.podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz GTT „DIAMENT”,
13.uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

§ 23
Uchwały Walnego zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, spraw określonych w § 38 i § 39 statutu GTT „DIAMENT”.

§ 24
W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
1.z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi,
2.z głosem doradczym – członkowie wspierający, przedstawiciele władz i zaproszeni goście.

§ 25
O terminie, miejsca i przyrządu obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania

§ 26
1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b)na wniosek Komisji Rewizyjnej GTT „DIAMENT”,
c)na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków GTT „DIAMENT” uprawnionych do głosowania.
2.Nadzwyczajne Zebranie zwołane jest przez Zarząd GTT „DIAMENT”, w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami do których zostało zwołane.

§ 27
1. Zarząd GTT „DIAMENT” składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd GTT „DIAMENT” raz do roku a Sprawozdawczo -Wyborcze raz na cztery lata.
3. Szczegółowy zakres działania, tryb pracy Zarządu określa regulamin pracy zarządu.
4.Zarząd wybiera z pośród siebie: Prezesa, Wice- Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

§ 28
Do kompetencji Zarządu GTT „DIAMENT” należy:
· reprezentowania GTT „DIAMENT” na zewnątrz i działania w jego imieniu,
·kierowanie działalnością GTT „DIAMENT” zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania,
·zarządzanie majątkiem GTT „DIAMENT”  w ramach zatwierdzonego budżetu,
·przyjmowanie i skreślanie członków,
·wykluczanie członków,
·uchwalanie regulaminów korzystania z obiektów i sprzętu GTT „DIAMENT”,
·rozpatrywanie innych spraw nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów GTT „DIAMENT”

§ 29
1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera Przewodniczącego i Sekretarza.
2.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz GTT „DIAMENT”.

§ 30
1.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1\przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności GTT „DIAMENT” ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, gospodarności i rzetelności,
2\w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności GTT „DIAMENT”, wydanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień,
3\zgłaszanie wniosków o udzielenie przez Walne Zebranie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz składanie sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
4\Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez innego członka komisji, ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 31
Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej GTT „DIAMENT” określa regulamin.

§ 32
1.Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, spośród których wybiera się Przewodniczącego i Sekretarza.
2.Sąd Koleżeński powołany jest do rozpatrywania sporów wynikłych pomiędzy członkami w obrębie GTT „DIAMENT”, a także odwołań od udzielonych kar dyscyplinarnych z wykluczeniem z GTT „DIAMENT” włącznie.
3.Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego są ostateczne za wyjątkiem orzeczeń w sprawie wykluczenia z GTT „DIAMENT”.

§ 33
Szczegółowy tryb postępowania Sadu Koleżeńskiego GTT „DIAMENT” określa regulamin.

Rozdział V
Majątek, fundusze i gospodarka finansowa

§ 34
Na majątek GTT „DIAMENT” składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 35
Na fundusze GTT „DIAMENT” składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) wpływy z innej działalności statutowej,
3) dotacje, darowizny i zapisy.

§ 36
GTT „DIAMENT” gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
WSZELKIE ŚRODKI FINANSOWE POZYSKIWANE PRZEZ GTT „DIAMENT” PRZEZNACZANE SĄ NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA STOWARZYSZENIA.

§ 37
Dla ważności Oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie się GTT „DIAMENT”

§ 38
Zmiana statutu i rozwiązanie się GTT „DIAMENT” wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 39
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu GTT „DIAMENT”, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku GTT „DIAMENT” i powoła Komisję Likwidacyjną.

§ 40
Towarzystwo Zastrzega sobie prawo do poprawek i uzupełnień niniejszego statutu.